PAX6 Gen Mutasyonu Analiz Testi

PAX6 Gen Mutasyonu Analiz Testi, PAX6 geninde meydana gelen anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

PAX6 Gen Mutasyonu Analiz Testi Nedir?

PAX6 geni, embriyonik gelişim sırasında doku ve organların oluşumunda kritik bir rol oynayan bir gen ailesine aittir. PAX gen ailesinin üyeleri de doğumdan sonra bazı hücrelerin normal fonksiyonlarını korumak için önemlidir. Bu rolleri yerine getirmek için, PAX genleri, belirli DNA bölgelerine bağlanan ve belirli genlerin aktivitesini (ekspresyonunu) kontrol etmeye yardımcı olan proteinler yapmak için talimatlar sağlar. Bu eyleme dayanarak, PAX proteinlerine transkripsiyon faktörleri denir.

Embriyonik gelişim sırasında PAX6 proteininin göz, beyin ve omurilik (merkezi sinir sistemi) ve pankreas oluşumunda rol oynayan genleri aktive ettiği düşünülmektedir. Beynin içinde, PAX6 proteini kokuyu işleyen özel bir beyin hücreleri grubunun gelişiminde rol oynar. Ek olarak, araştırmacılar PAX6 proteininin doğumdan önce göz gelişiminin birçok yönünü kontrol ettiğine inanmaktadırlar. Doğumdan sonra PAX6 proteini, gözlerin birçok yapısında çeşitli genlerin ekspresyonunu düzenler.

PAX6 Gen Mutasyonu Analiz Testi, PAX6 geninde meydana gelen anormallikleri (mutasyonları) tespit etmeye yarayan genetik bir testtir.

PAX6 Gen Mutasyonuna Bağlı Hastalıklar

Aniridi

Aniridi Nedir

Aniridi

PAX6 genindeki 280’den fazla mutasyonun, gözün renkli kısmının (iris) yokluğu olan aniridiye neden olduğu bulunmuştur. Bu mutasyonların çoğu, PAX6 proteini yapma talimatlarında erken bir durma sinyali oluşturur ve anormal derecede kısa, işlevsiz bir proteinin üretimine yol açar. Sonuç olarak, diğer genlerin aktivitesini düzenleyen daha az PAX6 proteini vardır.

Aniridiye neden olan mutasyonların çoğunluğu PAX6 geninde meydana gelir; bununla birlikte, hastalığa neden olan mutasyonlar, normal olarak düzenleyici bölgeler olarak bilinen PAX6 geninin ekspresyonunu düzenleyen DNA’nın komşu bölgelerinde meydana gelir. PAX6 gen düzenleyici bölgelerindeki mutasyonlar PAX6 geninin ekspresyonunu azaltır. Bu mutasyonlar, gelişim sırasında gözlerin oluşumunu bozan işlevsel PAX6 proteini eksikliğine yol açar.

Aniridi Bulgu ve Semptomları

Aniridi Tanısı

Aniridi

Aniridi, gözün renkli kısmının (iris) tam veya kısmi yokluğu ile karakterize edilen bir göz bozukluğudur. Bu iris anormallikleri, göz bebeklerinin anormal veya şekilsiz olmasına neden olabilir. Aniridi görme keskinliğinde azalmaya ve ışığa duyarlılığın artmasına (fotofobi) neden olabilir.

Aniridi hastalarında başka göz problemleri de olabilir. Gözde artan basınç (glokom) genellikle geç çocuklukta veya erken ergenlikte görülür. Göz merceğinin bulanıklaşması (katarakt), aniridili kişilerin %50 ila %85’inde görülür. Etkilenen insanların yaklaşık %10’unda, gözlerden beyne (optik sinirler) bilgi taşıyan yapılar az gelişmiştir. Aniridili bireylerde ayrıca istemsiz göz hareketleri (nistagmus) veya keskin merkezi görmeden (foveal hipoplazi) sorumlu gözün arkasındaki bölgenin az gelişmişliği olabilir. Bu göz problemlerinin birçoğu etkilenen bireylerde ilerici görme kaybına katkıda bulunur. Semptomların ciddiyeti tipik olarak her iki gözde de aynıdır.

Nadiren, aniridi hastalarının, davranış sorunları, gelişimsel gecikmeleri ve kokuları algılama sorunları vardır.

Gillespie Sendromu

Gillespie Sendromu Nedir

Gillespie Sendromu

PAX6 genindeki en az iki mutasyon, irisin (kısmi aniridi) bir kısmının yokluğu, kısmi koordinasyon hareketleri (ataksi) ve hafif ile orta derecede zihinsel engellilik dahil olmak üzere göz anormallikleri ile karakterize olan Gillespie sendromu olan kişilerde tanımlanmıştır. Gillespie sendromuna neden olan mutasyonlar, PAX6 proteininin yokluğuna veya DNA’ya bağlanamayan ve diğer genlerin aktivitesini düzenleyemeyen işlevsel olmayan bir PAX6 proteininin üretilmesine neden olur. Bu fonksiyonel protein eksikliği embriyonik gelişmeyi, özellikle de göz ve beynin gelişimini bozarak, Gillespie sendromunun belirti ve bulgularına yol açar.

Gillespie Sendromu Bulgu ve Semptomları

Gillespie sendromu, göz anormallikleri, denge ve koordinasyon hareketleri (ataksi) ile sorunları ve hafif ile orta dereceli zihinsel engeli içeren bir hastalıktır.

Gillespie Sendromu Tanısı

Gillespie Sendromu

Gillespie sendromu, gözün renkli kısmının (iris) yokluğu olan aniridi ile karakterize edilir. Çoğu etkilenen bireyde, her iki gözde irisin sadece bir kısmı eksiktir (kısmi aniridi), ancak bazı etkilenen bireylerde kısmi aniridi sadece bir gözü etkiler veya tüm iris bir veya her iki gözde eksik (tam aniridi) olabilir. İrisin tamamının veya bir kısmının yokluğu bulanık görmeye ve ışığa karşı artan hassasiyete (fotofobi) neden olabilir. Gillespie sendromunda hızlı, istemsiz göz hareketleri (nistagmus) de görülebilir.

Gillespie sendromunda denge ve hareket sorunları beyincik olarak adlandırılan beynin bir bölümünün az gelişmişliğinden (hipoplazisi) kaynaklanmaktadır. Bu anormallik, yürüme gibi motor becerilerin gelişiminin gecikmesine neden olabilir. Ek olarak, ağızdaki kasları kontrol etmedeki zorluk, konuşmanın gecikmesine neden olabilir. Koordinasyonla ilgili güçlükler genellikle bireyin bu becerileri öğrendiği erken çocukluk döneminde farkedilir hale gelir. Gillespie sendromu olan insanlar genellikle kararsız bir yürüyüş ve konuşma problemleri yaşamaya devam eder. Bununla birlikte, sorunlar zamanla daha da kötüye gitmez ve bazı durumlarda hafifçe iyileşir.

Gillespie sendromunun diğer özellikleri, omurga kemiklerinde (vertebra) anormallikler ve kalp bozukluklarını içerebilir.

Peters Anomalisi

Peters Anomalisi Nedir

Peters Anomalisi

PAX6 genindeki en az iki mutasyonun Peters anomalisine neden olduğu bulunmuştur. Bu durum, gözün ön tarafındaki bazı yapıların anormal gelişimi ve gözün açık ön yüzeyinin (kornea) bulanıklaşması ile karakterizedir. Peters anomalisine neden olan mutasyonlar PAX6 proteinindeki tek protein yapı bloklarını (amino asitler) değiştirir. Bu mutasyonlar protein miktarını azaltır, ancak protein işlevini ortadan kaldırmaz ve aniridiye neden olan mutasyonlardan daha az şiddetlidir. Peters anomalisine neden olan mutasyonlar PAX6 proteininin DNA’ya bağlanma yeteneğini azaltarak transkripsiyon faktörü olarak rolünü bozar. Sonuç olarak, Peters anomali özelliklerine yol açan gözün normal gelişimi bozulur. Peters anomalisine neden olan pax6 gen mutasyonları, aynı ailenin üyelerinde diğer ilgili göz bozukluklarına neden olabilir.

Peters Anomalisi Tipleri ve Semptomları

Peters anomalisi, ön segment olarak bilinen gözün ön kısmında bir alanda meydana gelen göz problemleriyle karakterizedir. Ön segment mercek (lens), gözün renkli kısmı (iris) ve gözün şeffaf bir şekilde kaplanmasını (kornea) içeren yapılardan oluşur. Gözün gelişimi sırasında, ön segmentin elemanları ayrı yapılar oluşturur. Ancak, Peters anomalisinde ön segmentin gelişimi anormaldir, korneanın iris veya lensten eksik bir şekilde ayrılmasına yol açar. Sonuç olarak, kornea bulanık (opak) görmeye neden olur. Korneanın opak alanı, küçük, soluk bir çizgiden gözün ön yüzeyini kaplayan büyük, beyaz, bulanık bir alana kadar boyut ve yoğunluk bakımından değişir. Buna ek olarak, opaklığın yeri değişebilir; bulanıklık korneanın merkezinde veya merkez dışında olabilir. Büyük, merkezi olarak bulunan opaklıklar, daha küçük, merkez dışı olanlardan daha kötü görüşlere neden olma eğilimindedir.

Peters Anomalisi Tanısı

Peters Anomalisi

Peters anomalisinden etkilenen bireylerin yaklaşık yarısı yaşamın erken döneminde görme azlığına sahiptir ve yaklaşık dörtte biri kördür. Görsel uyarılma eksikliğinden dolayı, bazı kişiler “tembel göz” (ambliyopi) geliştirir. Peters anomalisi genellikle göz içindeki artan basınç (glokom), merceğin bulutlanması (katarakt) ve olağandışı küçük gözbebekleri (mikroftalmi) gibi diğer göz problemleriyle ilişkilidir. Çoğu durumda, Peters anomalisi iki taraflıdır, bu her iki gözde görme bozukluğu seviyesi farklı olsa da, her iki gözü de etkiler. Bu bireyler aynı yöne bakmayan gözlere sahip (şaşılık) olabilir. Peters anomalisi olan bazı insanlarda kornea bulanıklığı zamanla iyileşir ve görmenin artmasına neden olur.

Belirti ve semptomları ile ayırt edilen iki tür Peters anomalisi vardır. Peters anomalisi tip I, kornea ve irisin eksik bir şekilde ayrılması ve hafif ila orta dereceli kornea opasitesi ile karakterize edilir. Tip II, kornea ve merceğin eksik bir şekilde ayrılması ve tüm korneayı içerebilecek ciddi kornea opaklığı ile karakterizedir.

WAGR Sendroumu

WAGR Sendroumu Nedir

WAGR Sendroumu

PAX6 geni, birçok vücut sistemini etkileyen ve ana özellikleri için WAGR sendromu olarak isimlendirilen bozukluk, insanlarda silinen kromozom 11 bölgesinde bulunur. WAGR sendromu, Wilms tümörü olarak bilinen bir çocukluk böbrek kanseri, aniridi, genitoüriner anomaliler ve zihinsel engelliği içerebilir. Bu silme sonucunda, etkilenen bireylerin her hücresinde PAX6 geninin bir kopyası eksilir. PAX6 geninin kaybı, aniridi de dahil olmak üzere WAGR sendromunun karakteristik göz özellikleriyle ilişkilidir ve beyin gelişimini etkileyebilir.

WAGR Sendroumu Bulgu ve Semptomları

WAGR sendromu, birçok vücut sistemini etkileyen ve ana özellikleri için isimlendirilen bir hastalıktır: Wilms tümörü, aniridi, genitoüriner anomaliler ve zihinsel engelliği içerebilir.

WAGR Sendroumu Tanısı

WAGR Sendroumu

WAGR sendromlu insanlar, nadir görülen bir böbrek kanseri olan Wilms tümörü geliştirme riski %45 ila 60’ına sahiptir. Bu kanser türü en sık çocuklarda teşhis edilir, ancak bazen yetişkinlerde de görülür.

WAGR sendromlu çoğu insanda gözün renkli kısmının (iris) yokluğu olan aniridiye sahiptir. Bu görme keskinliğinde azalma ve ışığa karşı duyarlılığın artmasına (fotofobi) neden olabilir. Aniridi tipik olarak WAGR sendromunun ilk dikkat çeken işaretidir. Göz merceğinin bulanıklığı (katarakt), gözlerde artan basınç (glokom) ve istemsiz göz hareketleri (nistagmus) gibi diğer göz problemleri de gelişebilir.

Cinsel organ ve idrar yollarının (genitoüriner anomaliler) anormallikleri, etkilenen bayanlara göre WAGR sendromlu erkeklerde daha sık görülür. Etkilenen erkeklerde en sık görülen genitoüriner anomali aşağı inmemiş testislerdir (kriptorşidizm). Bayanlarda fonksiyonel yumurtalıklar olmayabilir ve bunun yerine çizgi gonad adı verilen gelişmemiş doku kümeleri olabilir. Bayanlar aynı zamanda kalp şeklinde (bicornate) uterusa sahip olabilir ve bu da hamileliği zorlaştırır.

WAGR sendromunun bir diğer ortak özelliği de zihinsel engelliliktir. Etkilenen bireyler çoğu zaman bilgi işlemede, öğrenmede ve doğru şekilde yanıt vermekte zorlanırlar. WAGR sendromlu bazı bireylerde ayrıca depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) veya iletişim ve sosyal etkileşimi etkileyen otizm denilen gelişimsel bozukluk gibi psikiyatrik veya davranışsal problemler vardır.

WAGR sendromunun diğer belirtileri ve semptomları çocukluk döneminde başlayan obezite, pankreasın iltihabı (pankreatit) ve böbrek yetmezliğini içerebilir. WAGR sendromunda çocukluk döneminde başlayan obezite içerdiğinde, genellikle WAGRO sendromu olarak adlandırılır.

Diğer Bozukluklar

PAX6 genindeki mutasyonlar aniridi ve Peters anomali dışında göz problemlerine neden olabilir. Bu göz problemlerine neden olan mutasyonlar, her hücrede PAX6 geninin bir kopyasında meydana gelir. Bu mutasyonların çoğu PAX6 proteinindeki tek amino asitleri değiştirir. Bu mutasyonlar azalır, ancak proteinin normal fonksiyonunu ortadan kaldırmaz, transkripsiyon faktörü olarak rolünü bozar.

Nispeten hafif PAX6 gen mutasyonlarına sahip bireylerde, küçük gözlere (mikroftalmi) ve az gelişmiş optik sinirlere, gözlerden beyne bilgi taşıyan yapılarda ve merkezi olarak konumlandırılmamış göz bebeğiyle doğabilirler. Bu PAX6 gen mutasyonlarının neden olduğu ek koşullar doğumda mevcut olabilir veya daha sonra gelişebilir. Bu koşullar göz merceğinin bulanıklığı (katarakt), istemsiz göz hareketleri (nistagmus) ve kornea (keratit) adı verilen gözün ön yüzeyinin iltihaplanmasını içerebilir.

PAX6 genindeki bazı mutasyonların neden göz ile sınırlı olduğu ve diğer mutasyonların vücudun birçok bölümünün gelişimini etkilediği belli değildir.

PAX6 Gen Mutasyonu Analiz Testi Yaptırmak ve Daha Fazla Bilgi İçin;

Next Genetic Center

İntergen Genetik Merkezi (WAGR Sendroumu)

KanTahlili (WAGR Sendromu)

 

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır ve hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Cevap Bırakın